Szukaj podróży

Proszę podać punkt początkowy!

Podaj cel!

Wybierz czas odjazdu

Data powrotu nie może być wcześniejsza niż data wyjazdu!

Polityka Poufności Lux Express

POLITYKA POUFNOŚCI LUX EXPRESS

1. Ogólne warunki.

1.1. Niniejszy dokument określa politykę Lux Express w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów Lux Express – pasażerów regularnych międzynarodowych linii autobusowych oraz użytkowników witryny internetowej Lux Express w sieci Internet.
W zależności od kraju, na terenie którego odbywa się przetwarzanie danych osobowych, opisana w niniejszym dokumencie polityka Lux Express w zakresie przetwarzania danych osobowych jest zastosowywana w części, niesprzecznej z ustawodawstwem lokalnym.
Na terenie Federacji Rosyjskiej przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z porządkiem, ustalonym przez Ustawę Federalną z dnia 27 lipca 2006 roku Nr 152-ФЗ „O danych osobowych”.

1.2. W tekście dokumentu są używane następujące terminy podstawowe:

„Operator danych osobowych”, „Operator”, „Lux Express”
– podmioty prawne (wszystkie razem i każdy z osobna) – Zamknięta Spółka Akcyjna „ЕВРОЛАЙНС” („EUROLINES”), zarejestrowana i działająca zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej (OGRN 1027810259146, NIP 7816121179), adres siedziby: 198095, Sanktpetersburg, ul. Szkapina, dom 10, a także następujące zagraniczne podmioty prawne: Lux Express Estonia S.A. (Republika Estońska), Sp. z o.o. Lux Express Latvia (Republika Łotewska), Lux Express Lithuania Sp. z o.o. (Republika Litewska), LUX EXPRESS POLSKA SP.Z O.O (Polska), dokonujące międzynarodowe regularne pasażerskie przewozy autobusowe pod marką handlową Lux Express;

„Podmiot danych osobowych”, „Klient”
– osoba, mająca zamiar zamówić lub kupić albo kupująca lub korzystająca z usług Lux Express w zakresie międzynarodowego transportu pasażerskiego dla własnych potrzeb, niezwiązanych z dokonywaniem działalności gospodarczej. Podmiotem danych osobowych jest również osoba, czyje dane osobowe Operator uzyskuje od agenta, biura podróży, zapewniającego możliwość korzystania z usług transportu Lux Express Podmiotowi danych osobowych.
Do Podmiotów danych osobowych są zaliczane również osoby zwiedzające witrynę internetową Lux Express w sieci Internet, przekazujące swoje dane osobowe w celach korzystania witryny internetowej Lux Express i (lub) uzyskania informacji o usługach Lux Express.

„Przetwarzanie danych osobowych”
– wszelkie czynności (operacje) Operatora lub ogół czynności (operacji) Operatora z danymi osobowymi, dokonywanych z zastosowaniem środków automatyzacji lub bez ich zastosowania. Przetwarzanie danych osobowych przewiduje również, lecz nie tylko: zbieranie, rejestrację, systematyzację, nagromadzenie, przechowywanie, precyzowanie (odnawianie, zmienianie), uzyskiwanie, wykorzystanie, przekazywanie (rozpowszechnienie, udostępnienie, dostęp), depersonalizację, blokowanie, kasowanie, zniszczenie, a także przetwarzanie danych osobowych za pomocą środków technologii informatycznej (automatyzowane przetwarzanie danych osobowych) w systemie informacji Operatora oraz przekazywanie danych osobowych na teren innego kraju właściwym organom państwowym, zagranicznym osobom prywatnym lub zagranicznym podmiotom prawnym (transgraniczne przekazywanie danych osobowych).

„Witryna internetowa Lux Express” – oficjalny zasób informacyjny Lux Express, znajdujący się w sieci Internet pod imieniem domenu luxexpress.eu, simpleexpress.eu, a także pod wszelkimi innymi imionami domenów, w tym również w zależności od położenia geograficznego, wprost lub pośrednio odsyłające użytkownika do wyżej wymienionych imion domenów.

1.3. Podstawowe prawa Podmiotu danych osobowych:
– zapoznawać się ze swoimi danymi osobowymi, żądać ich zablokowania lub zniszczenia w przypadku, gdy dane osobowe nie są pełne, nie są więcej aktualne, są nieprawdziwe, były nielegalnie uzyskane lub nie są niezbędne dla zgłoszonego przetwarzania, a także podejmować wszelkie przewidziane w ustawodawstwie działania dla ochrony swoich praw;
– żądać zapoznania się z wykazem swoich danych osobowych, przetwarzanych przez Lux Express oraz źródłem ich uzyskania;
– uzyskiwać informacje o terminach przetwarzania swoich danych osobowych, w tym również o terminach ich przechowywania;
– ubiegać się o poinformowaniu wszystkich osób, którym wcześniej zostały udostępnione nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, o wszystkich dokonanych wyjątkach w ramach tych informacji, a także poprawkach i uzupełnieniach;
– zaskarżać przed właściwym organem ds. ochrony praw podmiotów w zakresie danych osobowych w ramach postępowania sądowego niezgodne z prawem czynności lub brak podejmowania działań podczas przetwarzania danych osobowych;
– bronić własnych praw oraz interesów prawnych, w tym również w zakresie odszkodowania strat i (lub) odszkodowania z tytułu krzywdy moralnej w drodze sądowej.

1.4. Polityka poufności Lux Express, zapisana w niniejszym dokumencie, dotyczy danych osobowych, które zostały uzyskane jak do tak i po sporządzeniu danego dokumentu.

2. Cel przetwarzania danych osobowych.

Operator przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawarcia, zmiany i wypowiedzenia umowy dot. przewozu pasażerskiego w międzynarodowym połączeniu autobusowym oraz w celu wykonania takiej umowy, jak również w celu zapewnienia możliwości wykorzystania w przyszłości przez Operatora danych osobowych Klienta w przypadku, gdy on powtórnie korzysta z usług Lux Express.
Operator przetwarza dane osobowe Klienta w chwili sporządzenia dokumentu przejazdu dla Klienta – biletu, który zgodnie z ustawodawstwem potwierdza zawarcie umowy przewozu pasażera.
Operator przetwarza dane osobowe Klienta w celu informowania Klienta o usługach Lux Express, a na witrynie internetowej Lux Express – w celu udostępnienia Klientowi możliwości korzystania z witryny internetowej Lux Express oraz świadczenia usług dostępu do systemu elektronicznego dla samodzielnego nabycia biletów Lux Express, rejestracji historii aktywności społecznościowej Klienta na witrynie Lux Express.
Operator przetwarza dane osobowe Klienta w celu spełnienia wymogów ustawodawstwa o granicy państwowej (wymagania straży granicznej), ustawy celnej, ustawodawstwa w zakresie poddania transportu oględzinom na granicy, odprawy celnej dla transportu, a także dokonania innego rodzaju kontroli w chwili przejścia granicy państwowej.
Operator przetwarza dane osobowe Klienta w celu spełnienia wymogów ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w zakresie bezpieczeństwa transportu i przekazywania danych osobowych Klienta do Zunifikowanego Krajowego Systemu Informacji ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Transportu.

3. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych.

W Federacji Rosyjskiej:
Ustawa federalna z dnia 09.02.2007 r. Nr 16-ФЗ „O bezpieczeństwie transportowym”;
Ustawa federalna z dnia 24.07.1998 r. Nr 127-ФЗ “O państwowej kontroli nad międzynarodowym transportem lądowym oraz odpowiedzialności za naruszenie porządku świadczenia tych usług”;
Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 01.04.1993 r. Nr 4730-1 „O państwowej granicy Federacji Rosyjskiej”;
Ustawa federalna z dnia 15.08.1996 r. Nr 114-ФЗ „O porządku wyjazdu z Federacji Rosyjskiej oraz wjazdu do Federacji Rosyjskiej”;
Kodeks celny Unii Celnej;
Ustawa federalna z dnia 27.11.2010 r. Nr 311-ФЗ “O regulacjach celnych na terenie Federacji Rosyjskiej”.

W krajach, w których Operator prowadzi działalność gospodarczą (poza ustawodawstwem lokalnym):
Zasady sprzedaży biletów Lux Express;
Zasady transportu pasażerów oraz bagażu na liniach Lux Express;
Umowa przewozu pasażerskiego w międzynarodowym połączeniu, zawarcie której pomiędzy Operatorem a Klientem jest poświadczone na postawie biletu wydanego przez Operatora;
Zgoda Klienta dla przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z ustawodawstwem przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne bez zgody Klienta.

4. Składniki danych osobowych. Porządek oraz warunki przetwarzania danych osobowych.

4.1. Zgodnie ze zgłoszonymi celami Operator przetwarza następujące dane osobowe Klienta:
–    Nazwisko, imię, imię ojca;
–    Data urodzenia;
–    Rodzaj i numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego jest nabywany dokument dla przejazdu (bilet);
–    Punkt wyjazdu, punkt docelowy, rodzaj trasy (bez przesadek, tranzyt);
–    Data podróży;
–    Płeć;
–    Obywatelstwo;
–    Dane wizy lub innego dokumentu, pozwalającego obcokrajowcy (osobie bez obywatelstwa) na wjazd do kraju docelowego i (lub) przejazdu tranzytowego przez ten kraj;
–    Numer telefonu do kontaktu, w tym również komórkowy;
–    Adres poczty elektronicznej;
–    IP-adres;
–    Informacje z ciasteczek (w tym również dane o miejscu położenia Klienta z doskonałością do miejscowości, dane o urządzeniu Klienta, o zachowaniu Klienta na witrynie internetowej Lux Express, w tym również jego interesach i zamówieniach);
–    Informacje o przeglądarce (lub innym programie, za pomocą którego odbywa się połączenie do sieci Internet i dostęp do witryny internetowej Lux Express), godzina połączenia, adres żądanej strony.
W zależności od konkretnej operacji przetwarzania danych osobowych Operator przetwarza dane osobowe Klienta w całości lub w zakresie odrębnych informacji.
Przetwarzanie danych osobowych Klienta ograniczone jest osiągnięciem celi wskazanych w artykule 2 niniejszego dokumentu.

4.2. Operator przetwarza dane osobowe Klienta za zwyczaj za pomocą środków technologii informatycznej (automatyzowane przetwarzanie danych osobowych) w systemie informacji Operatora, a także zintegrowanych z nim systemów informacyjnych osób trzecich, w tym również w następujących przypadkach: Podczas sporządzenia (sprzedaży) biletu Klientowi, wprowadzenia do niego zmian, anulowania biletu, w rozliczeniach z Klientem na podstawie umowy o przewozie, podczas informowania Klienta o wykonaniu umowy o przewozie, podczas dokonywania operacji wewnętrznych, związanych z dokonaniem przewozu Klienta, podczas spełniania wymagań bezpieczeństwa transportowego, a także formalności na granicy i odprawy celnej.
W trakcie przetwarzania dane osobowe Klienta mogą być przekazywane w wewnętrznej sieci komputerowej Lux Express opartej o sieć Internet.

4.3. Przekazywanie danych osobowych do zintegrowanych z systemem informacyjnym Operatora systemów informacyjnych osób trzecich za zwyczaj odbywa się w sposób bezosobowy i wyłącznie w celu i w związku z operacjami, wymienionymi w art. 4.2. niniejszego dokumentu.

4.4. Operator przekazuje dane osobowe Klienta na teren innego kraju wyłącznie do innych podmiotów prawnych Lux Express, rozumianych jako „Operator danych osobowych” zgodnie z art. 1.2. niniejszego dokumentu, drogą przekazywania danych przez wewnętrzną sieć opartą o sieć Internet.
Transgraniczne przekazywanie danych osobowych Klienta właściwym organom władzy innego kraju odbywa się w przypadku spełnienia obowiązkowych wymagań lokalnego ustawodawstwa, a także w oparciu o obowiązkowy do wykonania nakaz otrzymany przez Operatora od właściwego organu.

4.5. Operator przekazuje dane osobowe Klienta organom śledczym, organom ścigania oraz instytucjom sądowym, a także innym upełnomocnionym organom państwowym w oparciu o ich zapytanie, a także w oparciu o aktualne przepisy ustawodawstwa.
Operator może przekazać w charakterze dowodów do sądu, krajowych organów lub funkcjonariuszy dokumenty i informacje, zawierające dane osobowe Klienta w przypadku, gdy toczy się śledztwo, inicjatorem lub uczestnikiem którego jest Klient.

4.6. Operator przechowuje dane osobowe Klienta w ciągu 5 (pięciu) lat od dnia ostatniego razu, kiedy Klient korzystał z usług Lux Express, w celu ich wykorzystania w przyszłości, gdy Klient ponownie sięgnie po usługi Lux Express oraz w celu informowania Klienta o usługach Operatora, natomiast po upływie wskazanego terminu, dane osobowe zostają zniszczone.

4.7. Operator kończy przetwarzanie danych osobowych Klienta po upływie terminu ważności porozumienia lub w przypadku wycofania zgody Klienta do przetwarzania jego danych osobowych, a także w przypadku stwierdzenia nielegalnego przetwarzania danych osobowych.

4.8. Operator oraz inne podmioty, które zgodnie z ustalonym porządkiem uzyskały dostęp do danych osobowych, zobowiązują się do przestrzegania trybu poufności w zakresie danych osobowych i nieujawniania ich osobom trzecim, nie rozpowszechniania ich bez zgody podmiotu danych osobowych, za wyjątkiem przypadków, przewidzianych w ustawodawstwie.

4.9. Podczas przetwarzania danych osobowych Lux Express podejmuje wszelkie działania prawne, organizacyjne oraz techniczne i zapewnia ich zastosowanie dla ochrony danych osobowych przed nielegalnym bądź przypadkowym dostępem do nich, ich zniszczeniem, zmianą, zablokowaniem, kopiowaniem, udostępnieniem, rozpowszechnieniem, a także przed wszelkimi innymi czynnościami nielegalnymi w zakresie danych osobowych.
W celu koordynacji czynności w zakresie organizacji przetwarzania danych osobowych (w tym również w zakresie ich bezpieczeństwa) w Lux Express są wyznaczone osoby odpowiedzialne.

5. Aktualizacja oraz poprawki danych osobowych.

5.1. Operator aktualizuje i poprawia dane osobowe Klienta w chwili, gdy Klient ponownie sięga po usługi Lux Express i udostępnia odnowione dane, a także w chwili, gdy udostępnia dane, świadczące o konieczności poprawienia danych osobowych.
Jest dopuszczalna aktualizacja i poprawki danych osobowych Klienta, gdy Klient ponownie sięga po usługi Lux Express drogą telefoniczną (przez infolinię wsparcia Klientów, informacje o której są opublikowane na witrynie internetowej Lux Express w rozdziale „Info”), gdy aktualizacji (poprawieniu) podlegają jawne błędy techniczne oraz pomyłki drukarskie w dowolnej części informacji, zawierających dane osobowe Klienta: nazwisko, imię, imię ojca, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, i, w przypadku gdy Operator ma możliwość (w tym również techniczną) do jednoznacznego zidentyfikowania Klienta – według innych znajdujących się w jego dyspozycji autentycznych danych osobowych Klienta.

5.2. Operator również aktualizuje i poprawia dane osobowe Klienta w oparciu o jego żądanie w formie pisemnej, przekazane do Operatora w dowolny z opisanych sposobów:
–    Złożywszy pisemny wniosek do biura sprzedaży i obsługi Lux Express w krajach świadczących usługi Operatora;
–    Skierowawszy pisemny wniosek pocztą listem poleconym pod oficjalny adres pocztowy podmiotu prawnego – Operatora w krajach prowadzenia działalności gospodarczej;
–    Skierowawszy pisemny wniosek w formie elektronicznej pod adres poczty elektronicznej.
Dane kontaktowe dla zgłoszeń w sprawie przetwarzania danych osobowych są umieszczone na witrynie internetowej Lux Express w rozdziale „Info”.

5.3. W przypadku powstania wątpliwości Operatora w zakresie prawdziwości udostępnianych przez Klienta danych osobowych, podlegających aktualizacji lub poprawieniu, lub w przypadku braku ich dokumentowego potwierdzenia, Operatorowi przysługuje prawo żądać od Klienta potwierdzenia danych osobowych w formie dokumentów (paszport, świadectwo o małżeństwie, świadectwo o zmianie imienia oraz inne dokumenty).

5.4. Zgodnie z porządkiem, ustalonym w niniejszym artykule, Operator kasuje (usuwa) dane osobowe Klienta w przypadku, gdy Klient wypowiada dalszego ich przetwarzania, a także współpracuje z Klientem w zakresie zagadnień związanych z jego danymi osobowymi.

6. Informacje. Zmiana Polityki poufności Lux Express.

6.1. Lux Express, gdy Klient korzysta z witryny internetowej Lux Express, informuje go o możliwości zapoznania się z polityką poufności Lux Express, dalsze korzystanie z witryny internetowej Lux Express oznacza jego zgodę z treścią niniejszej polityki poufności Lux Express oraz przetwarzaniem jego danych osobowych.

6.2. Przed rozpoczęciem procesu nabycia przez Klienta dokumentu przejazdu (biletu), co jest równoznaczne z zawarciem, zmianą i wypowiedzeniem umowy przewozu pasażerskiego, w formie elektronicznej Lux Express przez witrynę internetową Lux Express informuje Klienta o możliwości zapoznania się z polityką poufności Lux Express, kontynuacja danej czynności jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy Klient zgadza się z przekazaniem swoich danych do przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z polityką poufności Lux Express.

6.3. Lux Express pozostawia za sobą prawo wprowadzać wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszego dokumentu. Nowa redakcja polityki poufności Lux Express nabiera moc prawną w chwili jej umieszczenia na witrynie internetowej Lux Express.

6.4. Tymczasowe zapoznanie się ze zmianami niniejszego dokumentu na witrynie internetowej Lux Express należy do obowiązków Klienta.